Conti’s Traditional Ice Cream

from the heart of Lampeter since the 1930’s

IMG_6534.JPG

Our ice cream flavours.

We at Conti's have been producing award winning ice cream in Lampeter since the 1930’s.

Now in the 4th generation, we have developed a range of flavours simply by adding high quality ingredients to our award winning traditional ice cream base.
 
All our ice cream is produced using organic milk, cream, and butter, along with organic raw cane sugar.

 We also have a growing selection of dairy free sorbets available and a brand new alcoholic range.

Ei’n blasau hufen iâ ni.

Rydym ni yn Conti’s wedi bod yn cynhyrchu hufen iâ yn Llanbedr Pont Steffan ers y 1930’s.

Nawr mae’r 4ed genhedlaeth yn datblygu amrywiaeth o flasau trwy ychwanegu cynhwysion o safon uchel i'n hufen iá traddodiadol.

Cynhyrchir ein hufen iâ drwy ddefnyddio llaeth , hufen a menyn, ynghyd â siwgr cén organig. 

Mae gennym hefyd ystod gynyddol o sorbedau ar gael sydd ddim yn cynnwys llaeth.

Wholesale

Conti's ice cream is currently available from a variety of "foodie" outlets throughout Wales.

Find your nearest stockist and enjoy Conti's ice cream today.

Cyflenwyr

Mae hufen iâ Conti ar gael ar hyn o bryd o amrywiaeth o siopau ledled Cymru.

Dod o hyd i'ch cyflenwyr agosaf a mwynhewch hufen iâ Conti heddiw.

IMG_6332.jpg

Visit us / Ymwelwch â ni

 
Lampeter cafe

Lampeter

5 Harford Square
Lampeter
Ceredigion
SA487HD
Wales, UK

t: (UK)  01570 422 223 
e: info@contisicecream.com


We've been at the heart of Lampeter since the early 1940's and weathered all the changes that history has thrown at us.

Serving freshly prepared meals, barista made coffee, and locally made cakes, Conti's is THE meeting spot for miles around.


Rydym wedi bod yn ganolog i fywyd yn Llambed ers y 1940au cynnar ac wedi goresgyn holl newidiadau hanesyddol sydd wedi dod i'n bryd.

Yn gweini prydiau ffres, coffi barista, a chacennau lleol, mae caffi Conti's yn lle delfrydol i ymweld á.

Llanerchaeron

Llanerchaeron

Ciliau Aeron
Aberaeron
Ceredigion
SA488DG
Wales, UK

t: (UK)  01545 573 023
e: info@contisicecream.com


Our Llanerchaeron cafe sits alongside the car park to the beautiful National Trust "Nash" designed Georgian mansion of Llanerchaeron.

With it's working home farm, estate gardens and lake, woodland walks, and the walk-able old railway trail to Aberaeron  our little cafe is the perfect fuel stop for a day of adventures. 


Mae ein caffi yn Llanerchaeron yn eistedd wrth ymyl y maes parcio i'r plasty Sioraidd Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gynllunwyd gan "Nash" .

Gyda'i fferm, gerddi ystad a llyn, teithiau cerdded, a'r hen lwybr rheilffyrdd i Aberaeron, ein caffi bach yw'r stop  perffaith ar gyfer diwrnod o anturiaethau.

Our history

Originally from Bardi in the Northern Italian hills above Parma, the Conti family "followed the wood" landing in Wales in the 1930s. At that time Italy was selling wood felled from its' forests to help its' failing economy.  The straight, tall trees made ideal timber for shoring up the then thriving mines of South Wales.

To avoid starvation boys as young as 11 walked with the wood and sang for their supper along the gruelling journey to their new home. Artillio Conti was just 13 when he made the journey.

Ein Hanes

Yn wreiddiol, daw teulu’r Conti o ardal Bardi yn y bryniau uwchben Parma yng ngogledd yr Eidal. Daethant draw i
Gymru yn y 1930au gan ddilyn y diwydiant gwerthu coed yn yr Eidal er mwyn hybu economi’r wlad.

Defnyddiwyd y coed tal a syth yn y pyllau glo yn ne Cymru. 
I osgoi’r newyn, cerddodd llanciau ifanc y ffordd hirbell i’w cartref newydd gan gario’r coed a chanu i ennill eu tamaid. Un o’r rhai hyn oedd Artillio Conti. 13 oed oedd ef pan ddechreuodd y daith yma.

The Conti Brothers (Attilio,Alfredo,Giacomo, c1923 Carmarthen).jpg