Welcome to Llanerchaeron

Conti’s runs the busy cafe in the car park of the wonderful National Trust property, Llanerchaeron.  Just look for the green corrugated iron building attached to the National Trust ticket office. 

There's ample free parking, so no problems with traffic wardens or meters running out!

The Nash designed, Georgian mansion at Llanerchaeron, nestled amongst the lush woodland, is a lovely place to visit. Take a relaxing stroll around the tranquil lake with it's local wildlife, or wander around the Home Farm, which  produces meat, vegetables and herbs, some of which we use in our cafe to make seasonal soups and dishes with.

Dogs are welcome in the woodland walks, but only guide dogs are allowed in the cafe itself, sorry.

 

 

Croeso i Llanerchaeron

Mae Conti's yn rhedeg y caffi prysur ym maes parcio eiddo gwych yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Llanerchaeron. Edrychwch am yr adeilad haearn rhychog gwyrdd sydd ynghlwm wrth swyddfa docynnau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae digon o le i barcio am ddim, felly nid oes unrhyw broblem gyda wardeiniaid traffig na mesurydd parcio yn rhedeg allan!

Cewch gyfle i weld cynlluniau hyfryd Nash yn y plasdy Sioraidd, y FFermdy Mawr, a cherdded llwybrau coedwigoedd gwych. Cymerwch daith hamddenol o gwmpas y llyn tawel gyda'i fywyd gwyllt lleol, neu ymlacio o gwmpas yr Hen dy Fferm, sy'n cynhyrchu cig, llysiau a pherlysiau, sydd yn cael ei ddefnyddio yn ein caffi ar gyfer  ryseitiau tymhorol.

Mae croeso i cwn ar y teithiau cerdded coetir ond yn anffodus mond cwn tywys a ganiateir yn y caffi.

 

Food

We produce gorgeous food, freshly prepared by our chefs. There are specials on the menu each day to add variety for our frequent visitors, and loads of locally produced cakes to choose from.

What's not to love?

The cafe is a wonderful place to sit and unwind, and the outdoor seating means it's a haven for your dogs too.  There are lovely walks through tranquil woodland, following the bubbling River Aeron, including one that ends in Aberaeron, the beautiful Nash designed harbour town. Or, why not try it the other way 'round? Start in Aberaeron and end at Conti's cafe, having worked up an appetite for a meal or our glorious afternoon tea, involving sandwiches, scones, home made cakes and a fine brew?

 As well as all of our wonderful produce, including (naturally), our multi- award winning ice cream, we offer a warm welcome at all our sites.

Bwyd

Rydym yn cynhyrchu bwyd hyfryd, wedi'i baratoi'n ffres gan ein cogyddion. Mae yna ddewis neilltuol dyddiol ar y fwydlen ar gyfer ein hymwelwyr aml, a llawer o ddewis cacennau a gynhyrchir yn lleol.

Beth sydd ddim i garu?

Mae'r caffi yn lle gwych i eistedd a dadwneud, ac mae'r seddau awyr agored yn golygu ei bod yn hafan i'ch cŵn hefyd. Mae teithiau cerdded hyfryd trwy goetir tawel, yn dilyn Afon Aeron, neu un sy'n dod i ben yn Aberaeron, y dref harbwr a gynlluniwyd gan Nash. Neu, beth am roi cynnig arni o'r gwrthwyneb? Dechreuwch yn Aberaeron a gorffen yng nghaffi Conti, ar ôl i chi adeiladu archwaeth am fwyd neu ein te brynhawn gogoneddus, yn cynnwys brechdanau, sgonau, cacennau cartref a phaned da o de?

Yn ogystal â'n holl gynnyrch gwych, gan gynnwys (yn naturiol), ein hufen iâ aml-arobryn, rydym yn cynnig croeso cynnes yn ein holl safleoedd.

Drink

We offer speciality coffee, superb Welsh tea, soothing hot chocolate, herbal teas and a variety of cold drinks.

There is a 'grab and go' display fridge for those in a hurry, or you can order at the counter and our friendly staff will see to your requirements.

The site is also open during the winter months, so even if it's frosty outside, we can provide you with a  steaming hot drink of your choice and a nice sit down near our state of the art fire.

Diod

Rydym yn cynnig coffi arbennigol, te Cymreig ardderchog, siocled poeth ysgafn, te llysieuol ac amrywiaeth o ddiodydd oer.

Mae dewis 'ffwrdd á hi' yn yr oergell ar gyfer y rheiny ar frys, neu gallwch archebu wth y cownter a bydd ein staff cyfeillgar yn darparu eich gofynion.

Mae'r safle hefyd ar agor yn ystod misoedd y gaeaf, felly hyd yn oed os yw' y tu allr tywydd yn ofnadwy y tu allan, gallwn roi diod poeth o'ch dewis i chi ac mae'n braf eistedd yn agos at ein tân celf.

 

Conti's Tea Room

Llanerchaeron
Ciliau Aeron
Aberaeron
Ceredigion
SA488DG
Wales, UK

t: (UK)  01545 573 023
e: info(at)contisicecream(dot)com

Opening times

From 1st April 2019 - 3rd November 2019

Monday / Llun              10.30am - 5.00pm

Tuesday / Mawrth      10.30am - 5.00pm

Wednesday / Mercher  10.30am - 5.00pm

Thursday / Iau                10.30am - 5.00pm

Friday  / Gwener            10.30am - 5.00pm

Saturday / Iau                  9.30am - 5.00pm

Sunday / Sul                     10.30am - 5.00pm


Closed for Winter

From 3rd November 2019 to 15th February 2020


Open

5 - 7th December 2019

Llanerchaeron Christmas Fair
 

Contact us / Cysylltu â ni

Name / Enw *
Name / Enw