Our "Vintage" Ice Cream Tricycle

Conti’s ice cream is delighted to offer for hire our Ice Cream Tricycle for your special occasion or corporate event. 

Based on the 1940’s and 50’s “Stop Me and Buy One!” principle, our classic style, eye-catching trike is sure to add interest to any event.

Located in Lampeter,  the Conti’s trike attends events across West Wales and further afield. Some examples of past events are displayed in our gallery below. 

Perfect for weddings, birthdays, christenings, and corporate events, our traditional, vintage theme has proved very popular, attracting people of all ages, and suits all occasions, indoors or out.

Our services are tailored specifically to your event. We are able to offer our full range of flavours in either cornets or 125ml tubs. Whatever your event, be it morning, noon or night ... we can add that extra wow factor!

Please contact us for more details and bespoke quotes for your event. 

Ein Hen Feic Hufen Iâ 'Vintage'

Mae hufen iâ Conti's yn falch iawn o gynnig ein Hen Feic Hufen Iá  yw llogi  ar gyfer eich achlysur neu ddigwyddiad corfforaethol arbennig.

Yn seiliedig ar egwyddor "Stop Me and Buy One!" y 1940au a'r 50au, mae ein beic steil clasurol trawiadol, yn sicr o greu diddordeb mewn unrhyw ddigwyddiad.

Wedi'i leoli yn Llambed, mae hen feic Conti's yn medru cynnig gwasanaeth ar gyfer digwyddiadau ar draws Cymru. Gweler enghreifftiau o ddigwyddiadau yn ein oriel isod.

Mae'n berffaith ar gyfer priodasau, parti penblwydd, bedydd neu digwyddiadau corfforaethol, mae ein thema hen draddodiadol wedi bod yn boblogaidd iawn, gan ddenu pobl o bob oed, ac yn addas ar gyfer pob achlysur tu mewn neu  tu allan

Mae'r gwasanaeth yn cael ei teilwra'n benodol i'ch digwyddiad chi. Rydym yn gallu cynnig ystod lawn o flasau naill mewn cornedi neu twbiau 125ml. Beth bynnag fo'ch digwyddiad, bore,  prynhawn neu gyda'r nos ... gallwn ychwanegu'r hwyl!

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion a dyfynbrisiau ar gyfer eich digwyddiad.

 
 

NEW! Esta the Vintage Estafette

We are thrilled to be in collaboration with Antony & Liz with their beautiful vintage Renault Estafette "Esta". 

'Esta' is able to cater to a wide range of events. Not only does Esta serve our Conti's Ice cream,  she can also be used as a Prosecco Bar, serving up bubbles to your guests from her beautiful hatch window. 

Based in Lampeter, West Wales, 'Esta' is available to hire direct from Antony on 07966842650 however we are happy to direct inquiries his way through our site, please use our 'Contact us' form for any further information and bespoke quotes for your event. 

NEWYDD! Esta y Fan Vintage 

Rydym wrth ein boddau yn cydweithio gydag Antony & Liz a'u hen Renault Estafette "Esta".

Mae 'Esta' yn gallu darparu ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau. Nid yn unig yn gweini hufen Iâ Conti's, ond gellir ei defnyddio  fel Bar Prosecco hefyd, gan weini swigod i'ch gwesteion trwy'r  ffenestr  hardd.

Wedi'i leoli yn Llambed, Gorllewin Cymru, mae'Esta' ar gael i'w llogi'n uniongyrchol oddi wrth Antony ar 07966842650 ond rydym yn hapus i gyfeirio ymholiadau ato trwy ein gwefan, defnyddiwch ein ffurflen 'Cysylltu â ni' am unrhyw wybodaeth bellach a dyfynbrisiau pwrpasol ar gyfer eich digwyddiad.

 

If you have any questions or would like a friendly chat to discuss any ideas or requirements you may have, then please do not hesitate to contact us. 

We look forward to serving you at your special occasion. 

 

Os bod unrhyw gwestiynau gennych neu bod angen sgwrs fach arnoch i drafod eich anghenion,  cysylltwch heb amheuaeth.  

Rydym yn edrych ymlaen i gael y cyfle i  gyflawni eich achlysur arbenning.